ایران

ورود سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به آنکارا

ورود سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به آنکارا

ورود سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به آنکارا

ورود سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به آنکارا

سخنرانی سفیر جدید